Algemene Voorwaarden Hardware Info

1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

Begrip Betekenis
Account het Account op grond waarvan de Gebruiker toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website.
Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden.
Content alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van Hardware Info of de Gebruikers zoals bijvoorbeeld berichten, beoordelingen, moderaties, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto's.
Crew de personen in dienst van of als vrijwilliger werkzaam voor Hardware Info.
Forum het discussieplatform Hardware Info ("Forum").
Inloggegevens de loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.
Gebruiker de natuurlijke persoon die van Hardware Info een Account heeft ontvangen.
Malware een virus of enige andere softwareroutine die is bedoeld of ontworpen om toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van, een computersysteem door een onbevoegd persoon, of een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen of te wissen of het normale gebruik ervan te verstoren of te verslechteren.
Prijsvergelijker de webpagina's met prijsvergelijkingen van hardware, software en consumentenelektronica.
Productervaring de webpagina's met gebruikersbeoordelingen van hardware, software en consumentenelektronica (ook wel: productreview).
Shopervaring de webpagina's met ervaringen en beoordelingen van computershops.
Website het geheel van webpagina's, software, databanken, services  en door Hardware Info geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam Hardware Info en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen en alle via deze website toegankelijke diensten zoals bijvoorbeeld het Forum, Prijsvergelijker, Shopervaringen en Productervaringen.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Hardware Info (Hardware Info is een uitgave van DPG Media B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34172906) en de Gebruiker en op ieder gebruik van de Website door de Gebruiker.

2.2 Hardware Info mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De Gebruiker wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de Website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien de Gebruiker ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de Website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

2.5 Indien via Hardware Info een betaald abonnement op Hardware Info Magazine wordt afgesloten, zijn daarop aanvullende voorwaarden van toepassing.

3 Registratie voor een Account

3.1 Het aanmaken van een Account is mogelijk door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Hardware Info en/of door het koppelen van een account van Google, Facebook, Microsoft, Github, Twitter, LinkedIn of Flickr.

3.3 Hardware Info behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen.

3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De Gebruiker staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

3.5 De Gebruiker zal Hardware Info onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

3.6 Het is een Gebruiker niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is een Gebruiker verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat Hardware Info de aanvraag voor een Account heeft geweigerd of een Account van de Gebruiker na registratie heeft opgeheven.

4 Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen Content

4.1 De Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Hardware Info mag worden verwacht van een zorgvuldige Gebruiker.

4.2 In het bijzonder zal de Gebruiker:

 1. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 2. alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de Crew;
 3. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Hardware Info of derden;
 4. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers of bezoekers van de Website;
 5. geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Gebruikers of bezoekers van de Website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals Whatsapp, Skype, etc.), direct messaging (het berichtensysteem in de Website van Hardware Info) en e-mail;
 6. geen Content van Hardware Info of andere Gebruikers wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 7. geen Malware verspreiden;
 8. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website en Content van Gebruikers gebruiken;
 9. de beveiliging van Hardware Info niet ontwijken of verwijderen;
 10. geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren;
 11. In een review zal de Gebruiker transparant zijn over de herkomst van het product en of er een beloning is ontvangen of in het vooruitzicht wordt gesteld voor het plaatsen van de review.

4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website worden geplaatst. Hardware Info adviseert de Gebruiker om geen persoonlijke informatie op de Website te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.

4.4 De Gebruiker erkent dat Hardware Info niet verplicht is om actief Content van Gebruikers te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Website te controleren of te monitoren. Hardware Info staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Gebruikers.

4.5 Indien Hardware Info of de Crew vaststelt dat bepaalde Content van Gebruikers niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan Hardware Info dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Hardware Info of de Crew mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Website te waarborgen. Hardware Info en de Crew zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

4.6 De Gebruiker mag (ter uitsluitende beoordeling van Hardware Info) geen Content op de Website plaatsen:

 1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 2. waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
 3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Gebruikers of bezoekers van de Website schendt;
 4. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 5. waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;
 6. waarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen.
 7. die gericht is op het werven van personeel;
 8. voor reclame- of marketingdoeleinden.

4.7 Indien de Gebruiker meent dat een andere Gebruiker of een bezoeker van de Website handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij Hardware Info hiervan op de hoogte stellen.

4.8 Indien de Gebruiker naar het oordeel van Hardware Info geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 4.6 sub viii, is de Gebruiker aan Hardware Info zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.500,- (vijftienhonderd Euro). Deze boete komt Hardware Info toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Hardware Info, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

5 Productvergelijker, Shopreview en Productreview

5.1 Hardware Info zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (koop)overeenkomst tussen de webshop en de Gebruiker of de gebruiker van de Website.

5.2 De Gebruiker kan zijn ervaringen met en beoordelingen van webshops toevoegen middels een Shopervaring. Indien de Gebruiker zelf een webshop heeft, is het nadrukkelijk niet toegestaan om direct of indirect (bijvoorbeeld via medewerkers of familieleden) beoordelingen van de eigen webshop toe te voegen, dan wel anderszins de informatie over de eigen webshop te beïnvloeden.

5.3 De Gebruiker kan beoordelingen, besprekingen en betrouwbaarheidsstatistieken van hardware, software en consumentenelektronica toevoegen middels een Productervaring.

5.4 De rangschikking van de Productvergelijker  waarbij op de webpagina wordt gerangschikt van boven naar beneden vindt plaats door middel van het vergelijken van de prijs. De laagste prijs voor het product staat bovenaan en de hoogste prijs voor het product staat onderaan.

5.5 Als de prijs van een gerangschikt product bij twee of meerdere webshops gelijk is zal op basis van alfabetisch volgorde worden gerangschikt waarbij de beginletter van de naam van de webshop die de eerste voorkomende letter in het alfabet is hoger gerangschikt wordt dan de webshop met een beginletter van de naam die later voorkomt in het alfabet.

5.6 Webshops wordt de mogelijkheid geboden om advertentieruimte direct boven de rangschikking van de Productvergelijker te kopen. Deze ruimte behoort niet tot de rangschikking van de Productvergelijker .

6 Rechten en verplichtingen van Hardware Info

6.1 Hardware Info zal zich inspannen om de Website ter beschikking te stellen aan de Gebruiker. Hardware Info garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

6.2 Hardware Info behoudt zich het recht voor om:

 1. de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 2. onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

6.3 Hardware Info garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat de Website actueel, compleet of accuraat is.

6.4 Hardware Info is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Gebruikers. De Content van Gebruikers of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Gebruikers of derden en Hardware Info is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

6.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de Website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Hardware Info is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Hardware Info is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

7 Licentie en intellectuele eigendom

7.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt de Gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste Content.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door Hardware Info geplaatste Content berusten uitsluitend bij Hardware Info of haar licentiegevers.

7.3 De Gebruiker mag de op de Website opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hardware Info en/of de betreffende Gebruiker.

7.4 Door het plaatsen van Content op de Website;

 1. verleent de Gebruiker onherroepelijk toestemming aan Hardware Info om deze Content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de Website of andere online of print media van DPG Media en diens dochterondernemingen en partners;
 2. verleent de Gebruiker toestemming aan andere Gebruikers en bezoekers van de Website om deze Content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 3. geeft de Gebruiker toestemming aan Hardware Info voor de openbaarmaking van zijn portret, voor zover dit voorkomt in deze Content; en
 4. doet de Gebruiker, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.

7.5 De Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. De Gebruiker vrijwaart Hardware Info, de Crew en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door de Gebruiker geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

8 Privacy

8.1 Hardware Info heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacybeleid-document.

8.2 De Gebruiker staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat de Gebruiker er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op de Website te publiceren.

8.3 Behoudens voorzover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag de Gebruiker geen persoonsgegevens van andere Gebruikers verwerken of anderszins gebruiken. Het is de Gebruiker in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

9 Opheffen Account

9.1 De Gebruiker kan zijn Account laten opheffen indien hij niet langer van de Website gebruik wenst te maken. De Gebruiker dient dit per e-mail aan Hardware Info kenbaar te maken onder opgave van zijn Inloggegevens.

9.2 Door de Gebruiker geplaatste Content kan bij de opheffing van het Account niet worden verwijderd. Hardware Info zal de aan het Account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de Content niet langer naar de Gebruiker herleidbaar zijn.

9.3 Hardware Info heeft het recht het Account van de Gebruiker op te heffen indien de Gebruiker gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn Inloggegevens.

9.4 Hardware Info en de Crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de Gebruiker in verband met het opheffen van een Account op welke reden dan ook.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Hardware Info en de Crew zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van de Gebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Content of als gevolg van Malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Hardware Info.

10.2 De Gebruiker dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Hardware Info voortvloeiende schade.

10.3 De Gebruiker vrijwaart Hardware Info, de Crew en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door de Gebruiker van de Website, dan wel door het niet nakomen van de Gebruiker van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

11 Overmacht

11.1 Hardware Info is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Hardware Info ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Gebruiker het recht om zijn Account te beëindigen zonder dat Hardware Info tot restitutie van eventueel betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

12 Varia

12.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de zoekfunctie op de website van Hardware Info komen de zoekresultaten tot stand op basis van relevantie of datum, afhankelijk van de keuze van de gebruiker. Relevantie wordt gemeten aan de hand van het aantal views en het hebben van een prijs bij het product.

12.2 De Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hardware Info aan een derde over te dragen. Hardware Info mag rechten en verplichtingen uit het Account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal De Gebruiker daarvan op de hoogte stellen.

12.3 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

12.4 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden.

12.5 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Hardware Info en de Gebruiker, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 juli 2022.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 28 oktober 2022.

0

Hardware Info maakt gebruik van cookies

Hardware Info plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Hardware Info relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie.

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Hardware Info contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht.

  janee

  Hardware Info genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Hardware Info gevolgd worden. Deze data wordt maximaal 2 weken bewaard. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden.

  janee